Přednášky a kurzy

které pořádám

komerční sektor

Komunikace

zaměřená na
změnu chování

Kurz je určen pro společnosti a organizace, které chtějí zlepšit komunikační dovednosti svých zaměstnanců. Absolventi kurzu budou lépe připraveni na komunikaci směřující ke změně chování komunikačních protějšků.

I. Komunikační dovednosti vhodné pro řešení konfliktních situací.

 • vhodné prostředky verbální komunikace pro řešení konfliktní situace
 • ovládnutí neverbální komunikace v konfliktní situaci
 • aktivní naslouchání jako prostředek ke zklidnění konfliktní situace
 • základní dovednosti aktivního naslouchání

II. Strategie a taktiky komunikace zaměřené na změnu chování.

 • ovlivňování druhých a jeho klíčové prvky
 • využití neformálního vlivu ke změně postojů
 • budování osobní atraktivity
 • strategie přesvědčivého jednání směřujícího ke změně chování

III. Postup komunikace zaměřené na změnu chování.

 • využití aktivního naslouchání
 • budování důvěry komunikačními prostředky
 • posilování vztahu mezi stranami v komunikaci
 • ovlivňování směřující ke změně chování

Ovlivňování

při obchodním
vyjednávání

Kurz je zaměřen na zlepšení dovedností při obchodním vyjednáváním. Absolventi budou umět lépe využít strategie a techniky ovlivňování. Nově získané kompetence jim umožní uzavírání výhodnějších dohod.

I. Základní principy obchodního vyjednávání.

 • kooperativní vyjednávání
 • harvardský koncept vyjednávání
 • strategické vyjednávání
 • osobnost vyjednavače

II. Základní strategie a techniky ovlivňování.

 • ovlivňování druhých a jeho klíčové prvky
 • osobní atraktivita a neformální vliv při ovlivňování
 • postup komunikace zaměřený na ovlivňování
 • fixní vzorce chování a jejich využití při ovlivňování

III. Manipulační techniky a obrana proti nim.

 • kdo jsou manipulátoři a jak je odhalit
 • manipulační taktiky vycházející z jednotlivých manipulačních principů
 • strategie a techniky chránící proti manipulaci
 • etický rozměr využití manipulačních technik

Komunikace zaměřená

na podvodné
jednání

Kurz je určen posluchačům, kteří se při své práci setkávají s podvodným chováním a lživou komunikací. Absolventi se naučí odhalit lež komunikačního protějšku a přimět jej ke změně chování.

I. Komunikační dovednosti.

 • charakter lživé komunikace
 • využití prvků verbální a neverbální komunikace v rozhovoru s lhoucí osobou
 • dovednosti aktivního naslouchání
 • budování důvěry komunikačními dovednostmi
 • budování vztahu a ovlivňování směřující ke změně postojů

II. Motivační rozhovor.

 • využití motivace jako neformálního vlivu směřujícího ke změně chování
 • principy motivačního rozhovoru
 • struktura vedení motivačního rozhovoru
 • charakter komunikace značící setrvalý stav nebo značící změnu
 • evokace změny chování

III. Odhalení a prolomení lži.

 • motivace a strategie lhaní
 • základní principy odhalení lži
 • odhalení lži podle verbální komunikace
 • odhalení lži podle neverbální komunikace
 • prolomení lživé komunikace

Komunikace

v krizových
situacích

Kurz je zaměřen na bezprostřední reakci organizace na krizové situace. Absolventi zvýší své kompetence při vedení krizového týmu, práci s informacemi a komunikaci s médii.

I. Vedení krizového týmu

 • cíle krizového řízení a příprava na krizi
 • krizový tým
 • osoba velitele krizového týmu
 • časový management krizové situace

II. Komunikace krizového týmu a práce s informacemi.

 • informace stěžejní pro řešení krizových situací
 • získávání, zaznamenávání a distribuce informací v krizové situaci
 • charakter a cíle krizové komunikace
 • cílové skupiny krizové komunikace

III. Komuniace s médii.

 • cyklus mediální krize
 • zásady komunikace s médií
 • poskytování tiskových zpráv a rozhovorů
 • teorie negativní dominance

bezpečnostní sektor

Bezpečné

chování krizových
situacích

Kurz je určen pro organizace a jednotlivce, kteří se pohybují v rizikových oblastech nebo jsou ohrožení krizovými situacemi, které musí v prvních okamžicích řešit samostatně.

I. Vydírání, únosy osob, zadržování rukojmí.

 • vydírání osob, organizací, státu, výhrůžka, požadavek
 • motivace a typologie únosů osob
 • motivace a charakter situací zadržování rukojmí
 • pachatelé, oběti a rukojmí

II. Bezpečné chování v rizikových oblastech.

 • příprava na bezpečný pobyt v rizikových oblastech
 • nenápadné a nepředvídatelné chování v rizikových oblastech
 • plánování a realizace bezpečného pohybu v rizikových oblastech
 • vybavení a užitečné dovednosti pro pohyb v rizikových oblastech

III. Bezpeční chování rukojmí.

 • bezpečné chování v jednotlivých fázích únosu
 • vytváření „zábran zabíjet“
 • stockholmský syndrom
 • prožívání krizové situace rukojmími

Krizová

komunikace

Kurz se zaměřuje na organizace a jednotlivce, kteří se dostávají do komunikačně náročných situací. Příprava a reakce na tyto situace umožní společnostem bezproblémovou kontinuitu stěžejních procesů a zachování dobrého jméno společnosti.

I. Krizová komunikace v případech kritických telefonátů.

 • charakter krizových telefonátů
 • komunikace zaměřená na ztlumení emocí
 • dovednosti aktivního naslouchání
 • komunikace směřující ke změně chování

II. Krizová komunikace s agresivní osobou a osobou se sebevražednými úmysly.

 • zásady krizové komunikace
 • agresivní osoba a komunikace s ní
 • osoba se sebevražednými úmysly a komunikace s ní
 • další doporučený postup v komunikačně náročných situacích

III. Krizová komunikace v případech vydírání a únosů.

 • vyděračský telefonát a jeho přijetí
 • reakce na komunikaci s únosci
 • jiné formy komunikace v případech vydírání a únosů a jejich specifika
 • doporučený postup komunikace s pachateli vydírání a únosů

Krizové

vyjednávání

Kurz je určen společnostem a organizacím, které se přímo zabývají bezpečnostní problematikou. Při své každodenní činnosti se dostávají do situací, ve kterých krizové vyjednávání může zachránit životy a zdraví osob a zamezit vysokým majetkovým ztrátám.

I. Vyjednávání jako specifická forma krizové komunikace.

 • prvky krizové intervence v krizovém vyjednávání
 • prvky obchodního vyjednávání v krizovém vyjednávání
 • dynamika krizové situace
 • postup krizového vyjednávání

II. Vyjednávání s osobou se sebevražednými úmysly.

 • sebevražda jako společenský fenomén
 • presuicidální chování
 • zásady vyjednávání s osobou se sebevražednými úmysly
 • postup vyjednávání s osobou se sebevražednými úmysly

III. Vyjednávání v případech zadržování rukojmé, únosů a vydírání.

 • charakter případů vydírání a únosů osob
 • charakter případů zadržování rukojmí
 • vyjednávání v případech vydírání a únosů osob
 • vyjednávání v případech zadržování rukojmí

Demonstrování

úmyslu
sebevraždy

Kurz je specificky zaměřen na jednání s osobou, která vyhrožuje sebevraždou. Je určen pro zaměstnance organizací, kteří se při své činnosti mohou setkat s osobou, která demonstruje úmysl sebevraždy.

I. Sebevražda jako společenský fenomén.

 • sebevražedné chování
 • presuicidální syndromy a charakteristiky
 • signály suicidálního chování
 • mýty a skutečnost o sebevražedném chování

II. Postup IZS v případech demonstrování úmyslu sebevraždy.

 • katalog typových činností STČ 02/IZS Demonstrování úmyslu sebevraždy
 • charakter a právní rámec události Demonstrování úmyslu sebevraždy
 • úkoly jednotlivých složek IZS
 • postup na místě zásahu IZS

III. Komunikace s osobou se sebevražednými úmysly.

 • předpoklady pro komunikaci s osobou se sebevražednými úmysly
 • principy komunikace s osobou se sebevražednými úmysly
 • strategie komunikace s osobou se sebevražednými úmysly
 • postup komunikace s osobou se sebevražednými úmysly

kontakt

a povinné informace

PhDr. Miroslav Vymyslický
lektor krizové komunikace a vyjednávání

IČ: 06481647

Sídlo: Javorová 588, Březí 691 81

Nejsem plátcem DPH!

© 2016 - 2024 PhDr. Miroslav Vymyslický | vymyslicky-vyjednavani.cz
Na webu jsou pouze technická cookies nutná k provozu.